Keereweer Advocaten

Rechtsbescherming tegen overheidshandelen

De verhouding tussen burgers en de overheid loopt niet altijd even soepel. Regelmatig staat u als burger of ondernemer tegenover een machtig overheidsapparaat. Gelukkig zijn in de wet een aantal mogelijkheden opgenomen die het optreden van de overheid reguleren en u de mogelijkheid geven op te komen tegen een besluit dat ingrijpt in uw rechten en plichten.

Met de overheid heeft u vaak te maken; bijvoorbeeld als u een aanvraag doet voor het plaatsen van een dakkapel (omgevingsvergunning) of voor een drank- en horecavergunning. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag?

In de Algemene Wet Bestuursrecht zijn een aantal basisprincipes opgenomen voor de totstandkoming van besluiten en het reageren daarop. Als de overheid een besluit neemt (“een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling”, ex art. 1:3 lid 1 Awb) staat daar voor een belanghebbende (“degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”, ex art. 1:2 lid 1 Awb) een  (rechts)middel tegen open.

Als uw aanvraag voor een omgevingsvergunning of drank- en horecavergunning is afgewezen, kunt u bezwaar aantekenen. Dit kunt u zelf doen, maar ook een gemachtigde met de juiste juridische kennis. Dit bezwaar moet ingediend worden bij het bestuursorgaan dat het besluit in eerste instantie heeft genomen. Hierin moet u schriftelijk aangeven dat u het niet met het genomen besluit eens bent en waarom u het er niet mee eens bent. Vervolgens zal een ‘bezwaarschriftencommissie’ u uitnodigen voor een hoorzitting, waar u mondeling uw verhaal kunt doen. Het bestuursorgaan neemt vervolgens een nieuw besluit; de ‘beslissing op bezwaar’.

Wordt er door het bestuursorgaan niet besloten zoals u gevraagd had? Dan kunt u het hogerop zoeken, bij de bestuursrechter. Ook hier geldt eenzelfde soort procedure; u moet een beroepschrift (laten) opstellen en indienen, het bestuursorgaan krijgt de gelegenheid om een verweerschrift op te stellen en in te dienen en de rechter zal een zitting bevelen. Tenslotte wordt uitspraak gedaan. In veel gevallen leggen partijen zich hier bij neer, soms wordt ook  hoger beroep ingesteld.

In dit stadium, maar eigenlijk al in de voorfase (bijvoorbeeld bij de aanvraag van een vergunning), is het verstandig om deskundig juridisch advies in te winnen; u staat namelijk in veel gevallen tegenover een hele juridische afdeling! Derhalve is het zaak u in een zo vroeg mogelijk stadium te laten adviseren en uw belangen te laten behartigen door een expert.
 

Read more articles